سەرەکی    »     وتار و دەرسە دەنگیەکان     »     فقه     »    شیکردنەوەی پەرتووکی (البدعة)

شیکردنەوەی پەرتووکی (البدعة) - ماڵپەڕى دکتۆر عبداللطیف أحمد مصطفی
شیکردنەوەی پەرتووکی (البدعة)
ناونیشان داگرتن گوێگرتن
١ - وانەی ١ - شیکردنەوەی پەرتووکی (البدعة)
٢ - وانەی ٢ - شیکردنەوەی پەرتووکی (البدعة)
٣ - وانەی ٣ - شیکردنەوەی پەرتووکی (البدعة)
٤ - وانەی ٤ - شیکردنەوەی پەرتووکی (البدعة)
٥ - وانەی ٥ - شیکردنەوەی پەرتووکی (البدعة)
٦ - وانەی ٦ - شیکردنەوەی پەرتووکی (البدعة)
٧ - وانەی ٧ - شیکردنەوەی پەرتووکی (البدعة)
٨ - وانەی ٨ - شیکردنەوەی پەرتووکی (البدعة)
٩ - وانەی ٩ - شیکردنەوەی پەرتووکی (البدعة)
١٠ - وانەی ١٠ - شیکردنەوەی پەرتووکی (البدعة)
١١ - وانەی ١١ - شیکردنەوەی پەرتووکی (البدعة)
١٢ - وانەی ١٢ - شیکردنەوەی پەرتووکی (البدعة)
١٣ - وانەی ١٣ - شیکردنەوەی پەرتووکی (البدعة)
١٤ - وانەی ١٤ - شیکردنەوەی پەرتووکی (البدعة)
١٥ - وانەی ١٥ - شیکردنەوەی پەرتووکی (البدعة)
١٦ - وانەی ١٦ - شیکردنەوەی پەرتووکی (البدعة)
١٧ - وانەی ١٧ - شیکردنەوەی پەرتووکی (البدعة)
١٨ - وانەی ١٨ - شیکردنەوەی پەرتووکی (البدعة)
١٩ - وانەی ١٩ - شیکردنەوەی پەرتووکی (البدعة)
٢٠ - وانەی ٢٠ - شیکردنەوەی پەرتووکی (البدعة)
٢١ - وانەی ٢١ - شیکردنەوەی پەرتووکی (البدعة)