سەرەکی    »     وتار و دەرسە دەنگیەکان     »     تەفسیر     »    تەفسیری جوزئی (٢) ـ سورەتی (البقرة)

تەفسیری جوزئی (٢) ـ سورەتی (البقرة) - ماڵپەڕى دکتۆر عبداللطیف أحمد مصطفی
تەفسیری جوزئی (٢) ـ سورەتی (البقرة)
ناونیشان داگرتن گوێگرتن
١ - وانەی ١ - تەفسیری جوزئی (٢) ـ سورەتی (البقرة)
٢ - وانەی ٢ - تەفسیری جوزئی (٢) ـ سورەتی (البقرة)
٣ - وانەی ٣ - تەفسیری جوزئی (٢) ـ سورەتی (البقرة)
٤ - وانەی ٤ - تەفسیری جوزئی (٢) ـ سورەتی (البقرة)
٥ - وانەی ٥ - تەفسیری جوزئی (٢) ـ سورەتی (البقرة)
٦ - وانەی ٦ - تەفسیری جوزئی (٢) ـ سورەتی (البقرة)
٧ - وانەی ٧ - تەفسیری جوزئی (٢) ـ سورەتی (البقرة)
٨ - وانەی ٨ - تەفسیری جوزئی (٢) ـ سورەتی (البقرة)
٩ - وانەی ٩ - تەفسیری جوزئی (٢) ـ سورەتی (البقرة)
١٠ - وانەی ١٠ - تەفسیری جوزئی (٢) ـ سورەتی (البقرة)
١١ - وانەی ١١ - تەفسیری جوزئی (٢) ـ سورەتی (البقرة)
١٢ - وانەی ١٢ - تەفسیری جوزئی (٢) ـ سورەتی (البقرة)
١٣ - وانەی ١٣ - تەفسیری جوزئی (٢) ـ سورەتی (البقرة)
١٤ - وانەی ١٤ - تەفسیری جوزئی (٢) ـ سورەتی (البقرة)
١٥ - وانەی ١٥ - تەفسیری جوزئی (٢) ـ سورەتی (البقرة)
١٦ - وانەی ١٧ - تەفسیری جوزئی (٢) ـ سورەتی (البقرة)
١٧ - وانەی ١٨ - تەفسیری جوزئی (٢) ـ سورەتی (البقرة)
١٨ - وانەی ١٩ - تەفسیری جوزئی (٢) ـ سورەتی (البقرة)