سەرەکی    »     وتار و دەرسە دەنگیەکان     »     تەفسیر     »    تەفسیری جوزئی (٢٨)

تەفسیری جوزئی (٢٨) - ماڵپەڕى دکتۆر عبداللطیف أحمد مصطفی
تەفسیری جوزئی (٢٨)
ناونیشان داگرتن گوێگرتن
١ - وانەی ١ - تەفسیری جوزئی (٢٨)
٢ - وانەی ٢ - تەفسیری جوزئی (٢٨)
٣ - وانەی ٣ - تەفسیری جوزئی (٢٨)
٤ - وانەی ٤ - تەفسیری جوزئی (٢٨)
٥ - وانەی ٥ - تەفسیری جوزئی (٢٨)
٦ - وانەی ٦ - تەفسیری جوزئی (٢٨)
٧ - وانەی ٧ - تەفسیری جوزئی (٢٨)
٨ - وانەی ٨ - تەفسیری جوزئی (٢٨)
٩ - وانەی ٩ - تەفسیری جوزئی (٢٨)
١٠ - وانەی ١٠ - تەفسیری جوزئی (٢٨)
١١ - وانەی ١١ - تەفسیری جوزئی (٢٨)
١٢ - وانەی ١٢ - تەفسیری جوزئی (٢٨)
١٣ - وانەی ١٣ - تەفسیری جوزئی (٢٨)
١٤ - وانەی ١٤ - تەفسیری جوزئی (٢٨)
١٥ - وانەی ١٥ - تەفسیری جوزئی (٢٨)
١٦ - وانەی ١٦ - تەفسیری جوزئی (٢٨)
١٧ - وانەی ١٧ - تەفسیری جوزئی (٢٨)
١٨ - وانەی ١٨ - تەفسیری جوزئی (٢٨)
١٩ - وانەی ١٩ - تەفسیری جوزئی (٢٨)
٢٠ - وانەی ٢٠ - تەفسیری جوزئی (٢٨)