سەرەکی    »     وتار و دەرسە دەنگیەکان     »     تەفسیر     »    تەفسیری جوزئی (٢٧)

تەفسیری جوزئی (٢٧) - ماڵپەڕى دکتۆر عبداللطیف أحمد مصطفی
تەفسیری جوزئی (٢٧)
ناونیشان داگرتن گوێگرتن
١ - وانەی ١ - تەفسیری جوزئی (٢٧)
٢ - وانەی ٢ - تەفسیری جوزئی (٢٧)
٣ - وانەی ٣ - تەفسیری جوزئی (٢٧)
٤ - وانەی ٤ - تەفسیری جوزئی (٢٧)
٥ - وانەی ٥ - تەفسیری جوزئی (٢٧)
٦ - وانەی ٦ - تەفسیری جوزئی (٢٧)
٧ - وانەی ٧ - تەفسیری جوزئی (٢٧)
٨ - وانەی ٨ - تەفسیری جوزئی (٢٧)
٩ - وانەی ٩ - تەفسیری جوزئی (٢٧)
١٠ - وانەی ١٠ - تەفسیری جوزئی (٢٧)
١١ - وانەی ١١ - تەفسیری جوزئی (٢٧)
١٢ - وانەی ١٢ - تەفسیری جوزئی (٢٧)
١٣ - وانەی ١٣ - تەفسیری جوزئی (٢٧)
١٤ - وانەی ١٤ - تەفسیری جوزئی (٢٧)
١٥ - وانەی ١٥ - تەفسیری جوزئی (٢٧)
١٦ - وانەی ١٦ - تەفسیری جوزئی (٢٧)
١٧ - وانەی ١٧ - تەفسیری جوزئی (٢٧)
١٨ - وانەی ١٨ - تەفسیری جوزئی (٢٧)
١٩ - وانەی ١٩ - تەفسیری جوزئی (٢٧)
٢٠ - وانەی ٢٠ - تەفسیری جوزئی (٢٧)
٢١ - وانەی ٢١ - تەفسیری جوزئی (٢٧)