سەرەکی    »     وتار و دەرسە دەنگیەکان     »     تەفسیر     »    تەفسیری جوزئی (٢٦)

تەفسیری جوزئی (٢٦) - ماڵپەڕى دکتۆر عبداللطیف أحمد مصطفی
تەفسیری جوزئی (٢٦)
ناونیشان داگرتن گوێگرتن
١ - وانەی ٥ - تەفسیری جوزئی (٢٦)
٢ - وانەی ٦ - تەفسیری جوزئی (٢٦)
٣ - وانەی ٧ - تەفسیری جوزئی (٢٦)
٤ - وانەی ٨ - تەفسیری جوزئی (٢٦)
٥ - وانەی ٩ - تەفسیری جوزئی (٢٦)
٦ - وانەی ١٠ - تەفسیری جوزئی (٢٦)
٧ - وانەی ١١ - تەفسیری جوزئی (٢٦)
٨ - وانەی ١٢ - تەفسیری جوزئی (٢٦)
٩ - وانەی ١٣ - تەفسیری جوزئی (٢٦)
١٠ - وانەی ١٤ - تەفسیری جوزئی (٢٦)
١١ - وانەی ١٥ - تەفسیری جوزئی (٢٦)
١٢ - وانەی ١٦ - تەفسیری جوزئی (٢٦)
١٣ - وانەی ١٧ - تەفسیری جوزئی (٢٦)
١٤ - وانەی ١٨ - تەفسیری جوزئی (٢٦)
١٥ - وانەی ١٩ - تەفسیری جوزئی (٢٦)
١٦ - وانەی ٢٠ - تەفسیری جوزئی (٢٦)
١٧ - وانەی ١ - تەفسیری جوزئی (٢٦)
١٨ - وانەی ٢ - تەفسیری جوزئی (٢٦)
١٩ - وانەی ٣ - تەفسیری جوزئی (٢٦)
٢٠ - وانەی ٤ - تەفسیری جوزئی (٢٦)