سەرەکی    »     وتار و دەرسە دەنگیەکان     »     تەفسیر     »    تەفسیری جوزئی (٢٩) ـ جزء تبارك

تەفسیری جوزئی (٢٩) ـ جزء تبارك - ماڵپەڕى دکتۆر عبداللطیف أحمد مصطفی
تەفسیری جوزئی (٢٩) ـ جزء تبارك
ناونیشان داگرتن گوێگرتن
١ - وانەی ١ - تەفسیری جوزئی (٢٩) ـ جزء تبارك
٢ - وانەی ٢ - تەفسیری جوزئی (٢٩) ـ جزء تبارك
٣ - وانەی ٣ - تەفسیری جوزئی (٢٩) ـ جزء تبارك
٤ - وانەی ٤ - تەفسیری جوزئی (٢٩) ـ جزء تبارك
٥ - وانەی ٥ - تەفسیری جوزئی (٢٩) ـ جزء تبارك
٦ - وانەی ٦ - تەفسیری جوزئی (٢٩) ـ جزء تبارك
٧ - وانەی ٧ - تەفسیری جوزئی (٢٩) ـ جزء تبارك
٨ - وانەی ٨ - تەفسیری جوزئی (٢٩) ـ جزء تبارك
٩ - وانەی ٩ - تەفسیری جوزئی (٢٩) ـ جزء تبارك
١٠ - وانەی ١٠ - تەفسیری جوزئی (٢٩) ـ جزء تبارك
١١ - وانەی ١١ - تەفسیری جوزئی (٢٩) ـ جزء تبارك
١٢ - وانەی ١٢ - تەفسیری جوزئی (٢٩) ـ جزء تبارك
١٣ - وانەی ١٣ - تەفسیری جوزئی (٢٩) ـ جزء تبارك
١٤ - وانەی ١٤ - تەفسیری جوزئی (٢٩) ـ جزء تبارك
١٥ - وانەی ١٥ - تەفسیری جوزئی (٢٩) ـ جزء تبارك
١٦ - وانەی ١٦ - تەفسیری جوزئی (٢٩) ـ جزء تبارك
١٧ - وانەی ١٧ - تەفسیری جوزئی (٢٩) ـ جزء تبارك
١٨ - وانەی ١٨ - تەفسیری جوزئی (٢٩) ـ جزء تبارك
١٩ - وانەی ١٩ - تەفسیری جوزئی (٢٩) ـ جزء تبارك
٢٠ - وانەی ٢٠ - تەفسیری جوزئی (٢٩) ـ جزء تبارك
٢١ - وانەی ٢١ - تەفسیری جوزئی (٢٩) ـ جزء تبارك
٢٢ - وانەی ٢٢ - تەفسیری جوزئی (٢٩) ـ جزء تبارك
٢٣ - وانەی ٢٣ - تەفسیری جوزئی (٢٩) ـ جزء تبارك
٢٤ - وانەی ٢٤ - تەفسیری جوزئی (٢٩) ـ جزء تبارك
٢٥ - وانەی ٢٦ - تەفسیری جوزئی (٢٩) ـ جزء تبارك
٢٦ - وانەی ٢٧ - تەفسیری جوزئی (٢٩) ـ جزء تبارك
٢٧ - وانەی ٢٨ - تەفسیری جوزئی (٢٩) ـ جزء تبارك
٢٨ - وانەی ٢٩ - تەفسیری جوزئی (٢٩) ـ جزء تبارك
٢٩ - وانەی ٣٠ - تەفسیری جوزئی (٢٩) ـ جزء تبارك
٣٠ - وانەی ٣١ - تەفسیری جوزئی (٢٩) ـ جزء تبارك